GDPR - Cookies - certifikovaný autoservis, autopožičovňa, autosúčiastky ...

Váš partner na cestách
Logo
Prejsť na obsah
GDPR - Cookies
divisore

GDPR - Cookies

Podmienky používania , Cookies a Zásady ochrany osobných údajov
Podmienky používania , Cookies a Zásady ochrany osobných údajov
Vitajte na webových stránkach www.autodrift.sk . Pripojením k týmto webovým stránkam alebo ich prezeraním súhlasíte s tým, že ste si prečítali, porozumeli a prijali, a to bez obmedzení a výhrad, ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV A COOKIES a naše VŠEOBECNÉ PODMIENKY POUŽÍVÁNIA týchto stránok.
Získavame, uchovávame a spracúvame osobné údaje, ktoré nám umožňujú kvalitne poskytovať naše služby našim zákazníkom. Osobné údaje tiež zhromažďujeme za účelom rozvoja našich aktivít. Pri spracovávaní a uchovávaní Vašich osobných údajov postupujeme v súlade s týmito zásadami spracovávania osobných údajov a v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 (všeobecné nariadenia o ochrane osobných údajov, ďalej len „Nariadenie“) a zákonom č. 18/2018 Z.z., o ochrane osobných údajov, v platnom znení (ďalej len „Zákon“).
Tieto Zásady majú za cieľ Vás informovať o rozsahu a spôsobe spracúvania Vašich osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ vykonáva, právach, ktoré môžete uplatniť v súvislosti s naším spracúvaním Vašich osobných údajov, a sú tu tiež popísané opatrenia, ktoré na ochranu týchto osobných údajov vykonávame. Tieto zásady spĺňajú informačnú povinnosť prevádzkovateľa voči našim zákazníkom, podporovateľom a návštevníkom webových stránok v zmysle Článku 13 Nariadenia.
AUTODRIFT spol. s r.o., so sídlom: Jeruzalemska 31/A 91701 Trnava, Slovenská republika, IČO: 43862144, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava oddiel: Sro, vložka č. 21129/T (ďalej len „AUTODRIFT spol. s r.o. ) je prevádzkovateľom, ktorý nesie zodpovednosť za spracúvanie osobných údajov. Toto spracúvanie je vykonávané v súlade s platnými právnymi predpismi.
Účel spracúvania, právny základ, doba uchovania a druhy zhromažďovaných osobných údajov
Všeobecne platí, že zhromažďujeme a získavame osobné údaje priamo od Vás, ako výsledok Vašej interakcie s nami a v dôsledku Vášho využívania našich služieb alebo v dôsledku Vašej podpory našej činnosti, alebo Vašej účasti na nej, v rámci dodávateľsko - odberateľského vzťahu s nami, alebo v dôsledku Vašej návštevy našich webových stránok, a to najmä pri:
 • využívaní našich služieb,
 • realizácii dodávok tovaru či služieb pre nás,
 • prejavení záujmu o prácu u nás,
 • účasti na marketingových, vzdelávacích alebo spoločenských akciách, ktoré organizujeme,
 • kontaktovaním nás so žiadosťou alebo požiadavkou na poskytnutie informácií,
 • prihlásením sa na odber elektronického spravodaja.
Technické dáta môžu byť získavané Vašou návštevou webových stránok spôsobom popísaným nižšie v časti Správa Cookies týchto zásad.
Vezmite prosím na vedomie, že odmietnutie poskytnutia osobných údajov v prípadoch, kedy je ich poskytnutie nevyhnutné na uzatvorenie a plnenie zmluvy medzi nami alebo v prípadoch, kedy sme povinní Vaše osobné údaje spracovávať na plnenie nám uloženej zákonnej povinnosti, môže mať za následok neuzatvorenie nášho zmluvného vzťahu a neposkytnutie príslušnej služby, respektíve nemožnosť realizácie dodávok služieb či tovaru.
Aké osobné údaje zhromažďujeme?
Najčastejšie môžeme zhromažďovať a spracovávať tieto Vaše osobné údaje:
 • Identifikačné údaje, tieto údaje najmä zahŕňajú: meno, priezvisko, firmu/pracovnú pozíciu;
 • Kontaktné údaje, tieto údaje najmä zahŕňajú: korešpondenčnú / fakturačnú adresu, email, telefónne číslo;
 • Platobné a transakčné údaje tieto údaje najmä zahŕňajú: bankové a platobné údaje, históriu objednávok, platieb a pohľadávok;
 • Technické dáta, tieto údaje najmä zahŕňajú: informácie o Vašich návštevách webových stránok a o zariadeniach, z ktorých mi ste sa k ním pripojili;
 • Profilové údaje tieto údaje sa týkajú našich zákazníkov a zahŕňajú najmä: informácie o histórii objednávok, záujmy, preferencie, spätnú väzbu;
 • Obrazový záznam (kamerový systém vo vyznačených priestoroch a prevádzkach AUTODRIFT spol. s r.o.).
Dôvody spracúvania osobných údajov
Hlavným dôvodom prečo spracovávame Vaše osobné údaje je, aby sme Vám mohli poskytovať naše služby, o ktoré ste prejavili záujem, informovali Vás o našej činnosti a umožnili Vám účasť na našich akciách, ktoré organizujem, a aby sme mohli zabezpečiť a neustále zvyšovať bezpečnosť a kvalitu našich služieb.
Účely a právny základ spracúvania osobných údajov
a) bez súhlasu
Vaše osobné údaje môžeme spracúvať i bez Vášho súhlasu v súlade s platnými právnymi predpismi, a to v prípade
 • spracúvania, ktoré je nevyhnutné pre plnenie zmluvy alebo rokovanie smerujúce k uzavretiu zmluvy (predzmluvné vzťahy) - (potvrdenie objednávky, spracovanie platby a dodanie tovarov /služieb; našu komunikáciu ohľadne stavu objednávky/čerpania služieb; reklamačné konanie v prípade uplatnenia nárokov z vád),
 • spracúvania, ktoré je nevyhnutné pre plnenie právnych (zákonných) povinností, ktoré pre nás vyplývajú z platných právnych predpisov (napr. zákon o účtovníctve apod.).
 • spracúvanie, ktoré je nevyhnutné pre účely našich oprávnených záujmov, ktorými sú:
 • náš záujem Vás informovať o našich službách a poskytovať Vám cielené a relevantné informácie – t.j. aby sme Vám mohli ponúknuť služby a tovar, ktoré Vás môžu zaujímať;
 • náš záujem zabezpečiť našu vzájomnú komunikáciu – t.j. aby sme Vám mohli odpovedať na Vaše otázky alebo požiadavky, v prípade, keď nás budete kontaktovať;
 • náš záujem zlepšovať kvalitu našich služieb a aktivít;
 • náš záujem na propagácii našich akcií a aktivít;
 • náš záujem na ochrane a uplatňovaní našich práv – t.j. aby sme zamedzili podvodným konaniam, predchádzali a zabránili porušeniu našich zmluvných podmienok, vymáhali prípadné pohľadávky a zabezpečili ochranu našich zákonných práv);
 • zabezpečenie bezpečnosti a ochrany majetku a dodržiavanie pravidiel bezpečnosti a ochrany zdravia, a to evidenciou návštev a prostredníctvom kamerového systému. Priestory a prevádzky AUTODRIFT spol. s r.o., kde je v prevádzke kamerový systém, sú vždy označené pri vstupu do priestorov alebo prevádzkarne a podrobné informácie týkajúce sa kamerového systému sú uvedené vo vnútorných predpisoch a na vyžiadanie Vám umožníme sa s týmito predpismi oboznámiť v konkrétnom priestore alebo prevádzke.
b) so súhlasom
V prípade spracúvania osobných údajov, ktoré nie je možné priradiť k účelom uvedeným vyššie, môžeme spracúvať Vaše osobné údaje na základe udeleného platného súhlasu so spracúvaním osobných údajov, ktorý si od Vás vyžiadame.
Na tento druh spracúvania osobných údajov budete vždy upozornený a bude Vám umožnené vyjadriť svoj súhlas alebo nesúhlas s týmto spracúvaním. Udelenie súhlasu je vždy prejavom slobodnej a dobrovoľnej vôle a máte právo udelený súhlas kedykoľvek s
asti nebo v celom rozsahu odvolať s účinkami do budúcnosti. Bez príslušného súhlasu dané spracúvanie osobných údajov nebudeme vykonávať.
AUTODRIFT spol. s r.o. si vyžiada Váš súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov najmä v nasledujúcich prípadoch:
 • pri Vašej registrácii do marketingovej súťaže alebo inej akcie organizovanej AUTODRIFT spol. s r.o.,
 • pri Vašej registrácii na odber nášho spravodaja.
 • pri ponechaní si Vašich osobných údajov po skončení výberového konania na pracovnú pozíciu za účelom možného oslovenie v budúcnosti.
Ako dlho Vaše osobné údaje uchovávame?
Vaše osobné údaje uchovávame po dobu nevyhnutne potrebnú pro poskytovanie služieb a plnenie zmluvy a po dobu stanovenú príslušným právnym predpisom (napr. zákon o účtovníctve a pod.).
Príjemcovia osobných údajov
Vaše osobné údaje sú spracúvané najmä jednotlivými zamestnancami prevádzkovateľa, ktorí sú zodpovední za konkrétnu agendu. Vaše osobné údaje neposkytujeme tretím stranám s výnimkou prípadov, kedy je to nevyhnutné za účelom plnenia zmluvy, ktorú spolu uzatvárame.
Vaše osobné údaje môžu byť tiež poskytnuté ďalším spoločnostiam, jednému alebo viacerým partnerom, nezávislým distribútorom alebo subdodávateľom za účelom uzavretia a plnenia zmluvy alebo komunikácie ohľadne nových produktov.
Prenosy osobných údajov
Akýkoľvek prenos osobných údajov do krajiny mimo Európsky hospodársky priestor bude vykonávaný v súlade s platnými právnymi predpismi a takým spôsobom, aby bolo zabezpečená riadna ochrana Vašich osobných údajov.
AUTODRIFT spol. s r.o. podniká náležité kroky, aby zabezpečil bezpečnosť a dôvernosť Vašich osobných údajov, a to vrátane toho, aby neboli akokoľvek skreslené, poškodené alebo poskytnuté neoprávneným tretím osobám. Prijali sme potrebné technické a organizačné opatrenia proti strate a zničeniu osobných údajov, proti prístupu neoprávnených osôb k osobným údajom, ich pozmeňovaniu alebo rozširovaniu. Zamestnanci AUTODRIFT spol. s r.o. sú poučení, ako s osobnými údajmi bezpečne a diskrétne zachádzať a sú viazaní mlčanlivosťou; každý zamestnanec je naviac oboznámený s obsahom internej smernice o ochrane osobných údajov. Naše písomnosti uchovávame v uzamkýnateľných skrinkách a naše priestory sú chránené proti neoprávnenému prístupu.
Správa cookies
Fungovanie
Cookie je súbor, ktorý umožňuje webovej stránke uchovať informácie týkajúce sa prezerania webovej stránky na Vašom zariadení (napr. počet prístupov na stránku, navštívené stránky, a pod.), aby sa uľahčili Vaše návštevy webové stránky.
Súbory cookies uložené vo Vašom počítači môžete kedykoľvek vymazať, zakázať ukladanie nových súborov cookies alebo dostávať upozornenie pred tým, ako budú nové súbory cookies uložené, a to tak, že si zmeníte nastavenie Vášho prehliadača podľa nižšie uvedeného postupu („Druhy cookies, cookies a štatistické údaje, nastavenie“).
Vezmite prosím na vedomie, že pokiaľ súbor cookie odstránite, alebo zakážete ukladanie cookies vo Vašom zariadení, nebude možné používať niektoré služby webovej stránky.
Druhy cookies, cookies a štatistické údaje, nastavení
Súbory cookies , ktoré sa môžu ukladať vo Vašom počítači, keď si prezeráte webovou stránku, sú cookies, ktoré sú určené výlučne na uľahčenie elektronickej komunikácie, alebo sa jedná o cookies, ktoré sú nevyhnutné na poskytnutie služby, ktorú požadujete (cookies týkajúce sa jazyka, cookies týkajúce sa prihlásenia apod.), alebo cookies so štatistickými údaji alebo iné cookies v súlade s nižšie uvedenými podmienkami.
Pokiaľ súbory cookies vyžadujú Váš súhlas, pred tým ako môžu byť uložené, žiadame Vás o tento súhlas prostredníctvom odkazu „zistite viac“ zobrazenom na prvej strane webových stránok, na ktorú sa dostanete, kde je jasne uvedené, že tým, že budete v prezeraní webových stránok pokračovať, tak s používaním cookies súhlasíte.
Ktoré súbory cookies sa uchovávajú?
Štatistické cookies sa používajú na meranie počtu návštev, počtu pozretých stránok, aktivít používateľa na webových stránok a toho, ako často sa vracia.
Používaný štatistický nástroj, AT INTERNET, vytvára súbor cookies jedinečným identifikátorom, ktorý sa uchováva maximálne 7 mesiacov. Zhromažďuje sa tiež vaša IP adresa, aby bolo určené mesto, z ktorého sa na webové stránky pripájate. Vaša IP adresa sa po použití okamžite anonymizuje tak, aby ste nemohli byť identifikovaní ako fyzická osoba. Štatistické údaje o návštevách webových stránok zhromažďuje poskytovateľ AT Internet (a následne sa odovzdávajú správcovi údajov v súhrnnej a anonymizovanej podobe vo webovom rozhraní, ku ktorému má prístup len on. Zhromaždené údaje sa neodovzdávajú tretím osobám, ani sa nepoužívajú na iné účely.
Návrat na obsah